^ Do Góry

Boża społeczność – Kościół

Boża społeczność – Kościół


- Czym jest „Kościół”?
- Kościół pierwszych chrześcijan
- Obrazy Kościoła
- Kościół dzisiaj.

1. Czym jest „Kościół”?


Kościół należy do tych rzeczywistości, które chrześcijanie wyznają w CREDO.


Jest on częścią misterium wiary, a to oznacza, że nie sposób do końca ogarnąć go ludzkim umysłem i wyrazić ludzkim słowem stanowi rzeczywistość ludzką i jednocześnie boską, posiada strukturę widzialno-niewidzialną.


Niestety w dziejach Kościoła nie do końca właściwie tę złożoność akcentowano. Często akcentowano tylko jedną z tych stron – co było niewłaściwe!


Ostatecznie Kościół można zrozumieć właściwie tylko w perspektywie wiary. Rzeczywistość Kościoła opiera się bowiem na zbawczej woli Boga Ojca i na dziele zbawienia, którego dokonuje On przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

Obraz Kościoła, wynikający z Objawienia Bożego:


U jego podstaw należy zawsze mieć Chrystusową zapowiedź powołania go do istnienia.


Znajdujemy ją w Ewangelii u św. Mateusza 16, 18. Tam Jezus mówi do Piotra:

Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.


Greckie słowo, które tam się pojawia (Kościół): εκκλησια (czyt. EKLEZJA) = zgromadzenie.


Więc Kościół jest szczególną własnością samego Boga. Jak później powie Sobór Wat. II:


Jest to zgromadzenie tych, którzy z wiarą spoglądają na Jezusa.


Temu Kościołowi jest dana obietnica, że nawet bramy piekielne go nie przemogą, gdyż jest zbudowany na fundamencie dwunastu Apostołów, a jego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus.


Kościół więc stanowi rzeczywistość bosko-ludzką – duchową świątynię Boga, wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud Bogu na własność przeznaczony, ciało Chrystusa, przybytek Boga z ludźmi.

2. Kościół pierwszych chrześcijan


Historycznie rzecz ujmując za początek Kościoła uznaje się wydarzenia po zmartwychwstaniu Chrystusa – a dokładnie 50 dni po tym wydarzeniu.


Wtedy miało miejsce ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO na Apostołów! Umocnieni Duchem świętym rozpoczynają misję głoszenia Ewangelii, która trwa po dziś dzień.


Jest to odpowiedź na słowa - nakaz Chrystusa:


Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego.

Listy Apostołów np. św. Pawła, Piotra, Jakuba, Jana…


Świadczą o tym, że Chrześcijanie tworzyli wspólnoty – tzw. Gminy. To tam gromadzili się na sprawowaniu sakramentów – wokół biskupa, albo prezbitera (księdza).


„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42)


Już tutaj mamy do czynienia z ważnym elementem – WSPÓLNOTA!


Nie pojedynczy człowiek, ale grupa ludzi zebrana wokół Chrystusa w Jego imię. – sens Eucharystii – jako wydarzenia wspólnotowego!


„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich”

Sobór Watykański II przypomina nam:


„…spodobało się jednak Bogu uświęcić i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył”


3. OBRAZY KOŚCIOŁA


Kościół jest owczarnią, której jedyną i konieczną bramą jest Chrystus (Por. J 10, 1-10. Jest trzodą, której sam Bóg zapowiedział, że będzie jej pasterzem (Por. Iz 40, 11; Ez 34, 1 ln). i której owce, chociaż rządzone przez pasterzy - ludzi, są jednak nieustannie prowadzone i karmione przez samego Chrystusa, Dobrego Pasterza i Księcia pasterzy (Por. J 10, I 1; 1 P 5, 4). który oddał swoje życie za owce (Por. J 10, 11-15). KKK 754

Kościół jest polem uprawnym lub «rolą Bożą» (1 Kor 3, 9). Na tej roli rośnie stare drzewo oliwne, którego świętym korzeniem byli patriarchowie i na którym to drzewie dokonało się i dokona pojednanie Żydów i pogan (Por. Rz 11, 13-26). Rola ta jest uprawiana przez niebieskiego Rolnika jako winnica wybrana (Por. Mt 21, 33-43 par.; Iz 5, 1n). prawdziwym Krzewem winnym jest Chrystus, udzielający życia i wzrostu latoroślom, którymi my jesteśmy; za pośrednictwem Kościoła trwamy w Nim, i bez Niego nic nie możemy uczynić (Por. J 15, 1-5). KKK 755

Kościół jest nazywany «Bożą budowlą» (1 Kor 3, 9). Pan porównał siebie samego do kamienia odrzuconego przez budujących, który jednak stał się kamieniem węgielnym (Por. Mt 21, 42 par.; Dz 4, 11; 1 P 2, 7; Ps 118, 22). Na tym fundamencie Apostołowie zbudowali Kościół (Por. I Kor 3, 11.; od tego fundamentu wziął on trwałość i spoistość. Ta budowla jest ozdabiana różnymi określeniami: «jest domem Boga», w którym mieszka Jego rodzina; jest mieszkaniem Boga w Duchu (Por. 1 Tm 3, 15; Ef 2, 19-20.; «przybytkiem Boga z ludźmi» (Ap 21, 3), a przede wszystkim świętą świątynią, która ukazywana jako sanktuarium zbudowane z kamieni, jest czczona przez świętych Ojców, a w liturgii jest słusznie upodobniona do Miasta świętego, nowego Jeruzalem. W tę świątynię, niby żywe kamienie, jesteśmy wbudowani tu na ziemi (Por. 1 P 2, 5). Jan Ewangelista kontempluje to Miasto Święte, przy odnowieniu świata «zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża» (Ap 21,1-2). KKK 756

4. KOŚCIÓŁ DZISIAJ

KIEDY JESTEŚMY W KOŚCIELE?

W kwestii przynależności do Kościoła wskazuje się na trzy kryteria:


1. ważne przyjęcie chrztu z wody, w imię Trójcy Przenajświętszej,
2. wyznawanie prawdziwej wiary, poprzez sakramentalne życie
3. trwanie w jedności Ciała poprzez uznanie najwyższego cha­rakteru papieskiej władzy.

J. Ratzinger – DOMINUS JESUS


Wierni zobowiązani są wyznawać, że istnieje historyczna ciągłość — zakorzeniona w sukcesji apostolskiej — pomiędzy Kościołem założonym przez Chrystusa i Kościołem katolickim: «To jest jedyny Kościół Chrystusowy (...), który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi (por. J 21, 17), zlecając jemu i pozostałym apostołom, aby go krzewili i nim kierowali (por. Mt 28, 18 nn.), i który założył na wieki jako 'filar i podwalinę prawdy' (1 Tm 3, 15). Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w (subsistit in) Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie (communio)»
Kościół Chrystusowy, pomimo podziału chrześcijan, nadal istnieje w pełni jedynie w Kościele katolickim; po drugie, że «liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy znajdują się poza jego organizmem», to znaczy w Kościołach i kościelnych Wspólnotach, które nie są jeszcze w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim. Jednak w odniesieniu do tych ostatnich należy stwierdzić, że ich «moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy, powierzonej Kościołowi katolickiemu».

Istnieje zatem jeden Kościół Chrystusowy, który trwa w Kościele katolickim rządzonym przez Następcę Piotra i przez biskupów w łączności z nim.


PODCZAS LITURGII MODLIMY SIĘ

Panie Jezu Chryste, (…) Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności.


PODSUMOWANIE


Kościół jest wspólnotą, w której każdy z nas ma swoje jedyne i niezastąpione miejsce. Kościół budujemy my wszyscy, którzy przyjęliśmy chrzest i trwamy we wspólnocie zgromadzeni wokół Jezusa Chrystusa pod przewodnictwem pasterzy.

Pomimo naszych słabości i grzechów, Pan Jezus wzywa nas do otwarcia się na Jego Miłość, dzięki której możemy dostąpić Zbawienia.


Ks Krzysztof Plewnia